Travel Insurance
Travel Insurance

 

اندازه های اندازه گیری رویه

(واحد های اندازه گیری سطح)

 

چگونه اندازه / واحدهای اندازه گیری رویه پدید آمدند؟

 

 

سال ها پیش مصری ها برای اندازه گیری مساحت (اندازه رویه / سطح) از واحد ارَج مربع استفاده می کردند.

  

برگرفته از:

 

کتاب:  اندازه ها

برگردان: محمد صالح رامسری

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

 اندازه های اندازه گیری / واحدهای اندازه گیری

 

زمینه نوشته پیوسته:

 اندازه گیری رویه / اندازه گیری سطح

 نظام های اندازه های اندازه گیری 

 

+ نوشته شده توسط ع.د در سه شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 23:51 |